Tên sản phẩm Kích thước Số lượng Thành tiền File in Ghi chú
{{ item.product.name }} {{ item.width }}x{{ item.height }}mm {{ item.quantity }} {{ getFormatteDecimalNumber(item.total) }} File in {{ item.note }}
Khuyến mãi
{{ getFormatteDecimalNumber(cart[0].couponAmount) }} {{ getFormatteDecimalNumber(cart.reduce((a , b) => a.couponAmount + b.couponAmount)) }}
Tổng tiền
{{ getFormatteDecimalNumber(cart[0].total - cart[0].couponAmount) }} {{ getFormatteDecimalNumber(cart.reduce((a , b) => (a.total - a.couponAmount) + (b.total - b.couponAmount))) }}

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng