Tên sản phẩm Kích thước Số lượng Thành tiền File in Ghi chú
{{ item.product.name }} {{ formatOrderSize(item.width, item.height) }} {{ item.quantity }} {{ getFormatteDecimalNumber(item.total) }} File in {{ item.note }}

Khuyến mãi

{{ getFormatteDecimalNumber(cart[0].couponAmount) }} {{ getFormatteDecimalNumber(cart.reduce((a , b) => a.couponAmount + b.couponAmount)) }}

Tổng tiền

{{ getFormatteDecimalNumber(cart[0].total - cart[0].couponAmount) }} {{ getFormatteDecimalNumber(cart.map(s=>s.total - s.couponAmount).reduce((a , b) => a+b)) }}

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

ĐỐI TÁC

THƯƠNG HIỆU THÀNH VIÊN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT